REJESTRACJA

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

ruigrokpraca.pl

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, korzystających z Serwisu Internetowego dostępnego pod adresem internetowym: ruigrokpraca.pl, zwanego dalej Serwisem. Dokument określa również zasady stosowania plików cookies.
 2. Polityka Prywatności Serwisu ma charakter informacyjny.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest RUIGROK Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, ul. Luboszycka 14, 45-215 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydziału Gospodarczego KRS pod nr 0000676057, NIP: 7543146800, REGON: 36717209900000, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, adres e-mail: kontakt@ruigrokpraca.pl , zwana dalej Administratorem i będąca jednocześnie Usługodawcą Serwisu.
 4. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 5. Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których zbierane dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe są zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia danego celu przetwarzania.
 6. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu oraz powiązanych z Serwisem usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak kontakt z Usługodawcą i wykonywanie innego rodzaju działań w ramach Serwisu.
 7. Użytkownik, który korzysta z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami Polityki Prywatności Serwisu, a także wyraża zgodę, jeżeli zachodzi taka potrzeba, na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy, kierując się komunikatami pojawiającymi się na stronie internetowej Serwisu).
 8. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.
 9. Administrator Serwisu na zasadach określonych w Polityce Prywatności posiada wyłączny dostęp do danych. Dostęp do danych osobowych Użytkownika może być również powierzony innym podmiotom, które to podmioty gromadzą, przetwarzają i przechowują dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatności. Dostęp do danych osobowych Użytkownika jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezbędnym i tylko takim, który zapewni odpowiednią realizację usług. Podmioty zewnętrzne przetwarzają powierzone dane tylko na podstawie stosownych umów powierzenia.
 10. Na stronie Serwisu Administrator udostępnia Użytkownikom oferty pracy, na które możliwa jest aplikacja. Zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników, którzy zdecydowali się na aplikacje na wybrane oferty dostępna jest w osobnym dokumencie –  Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji.
 11. Administrator oświadcza, iż poprzez przejście do zakładki Oferty Pracy – Transport następuje przekierowanie do Serwisu https://gtvbus.pl/. Wszelkie zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych oraz regulamin znajdują się na stronie internetowej Serwisu.

§ 2 Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych

 1. Administrator pozyskuje informacje o użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera za pośrednictwem operatora hostingowego.
 2. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej Serwisu i nie są wykorzystywane w celu identyfikacji osób korzystających ze Serwisu.
 3. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 4. Administrator w ramach Serwisu może gromadzić dane osobowe Użytkowników i potencjalnych Użytkowników kontaktujących się z Administratorem w ramach obsługi Użytkownika, a które to dane osobowe są niezbędne do zrealizowania danej prośby Użytkownika i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda na przetwarzanie. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeżeli po kontakcie dojdzie do zawarcia umowy, dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 5. Dane przekazane w związku z zapisem na Newsletter wykorzystywane są tylko do wysyłki Newslettera (stosownie do art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników niezbędne do prawidłowej realizacji usług dostępnych w Serwisie i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Serwisu danych w następujących celach: 
  • marketingu bezpośredniego własnych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • zapewnienia pełnej obsługi Użytkownika, w tym umożliwienie kontaktu Użytkownika z Administratorem, rozwiązywania problemów technicznych i udostępniania odpowiednich funkcji(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  • dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika we właściwościach Serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  • kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkowników, dozwolonymi działaniami marketingowymi i reklamowymi(na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO),
  • przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO),
  • monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit.  f RODO),
  • przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego, w tym przekazania danych osobowych kandydata Ruigrok Productin BV,  Izba Handlowa 27176131,  nr zakładu 000017434246 , Noorderlaan 26 2182GZ Hillegom (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO),
  • dokonywania oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników Serwisu. 
 9. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze Serwisu.
 10. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników:
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • imię i nazwisko,
  • dane udostępnione w trakcie postępowania rekrutacyjnego,
  • inne dane osobowe udostępnione przez Użytkownika w ramach kontaktu z Usługodawcą.
 11. Administrator oświadcza, iż podanie danych przez Użytkownika, w wyżej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. 
 12. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Serwisu w celu dokonania rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy jakości i efektywności usług świadczonych przez Serwis lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych.
 13. Administrator informuje Użytkowników, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
  • ADMIN.NET.PL Tomasz Rzepka Arkadiusz Nowara S.C., ul. Bitwy Pod Monte Cassino 5/198, 33-100 Tarnów, NIP: 8733250257, REGON: 122662465,– w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na którym zainstalowany jest Serwis,
  • codelabs.rocks Sp. z o.o., Opole, Wrocławska 64, 45-701, KRS 0000737547, NIP PL7543185154, REGON 380577400– w celu obsługi i administrowania stroną Serwisu, 
  • GETRESPONSE Sp. z o.o., Gdańsk  80-387, ul. Arkońska 6/a3, REGON: 192998251, NIP: 9581468984, KRS:0000187388 – w celu korzystania z systemu mailingowego, służącego do wysyłki Newslettera,
  • itDesk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, ul. Domańskiego 112A, 45-852 Opole, KRS 0000240095, NIP 7541872117, REGON 531167559 – jako Usługodawcy Serwisu Callback24 w celu możliwości skontaktowania się przez Administratora z Użytkownikiem poprzez wskazany przez Użytkownika numer. 
  • Administrator informuje, że stosuje technologię śledzącą działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu:
   1. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk strony internetowej Serwisu oraz zarządzania narzędziem Google Tag Manager, informacje związane z Google Analytics znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
   2. kod śledzący Hotjar – w celu analizy zachowań oraz sposobu korzystania ze strony Serwisu przez Użytkowników; informacje związane z Hotjar znajdują się na stronie:  https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
   3. Informacje zbierane w ramach kodu śledzącego Google Analytics oraz kodu śledzącego Hotjar są anonimowe – nie pozwalają Administratorowi na identyfikację danej osoby.
 14. Na stronie używane są wtyczki i inne narzędzia udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook. Wyświetlając stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, przeglądarka Użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów ww. serwisów społecznościowych. Zawartość wtyczki jest przekazywana bezpośrednio do przeglądarki Użytkownika i integrowana ze stroną. Jeśli Użytkownik jest zalogowany do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca serwisu będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na Stronie do danego profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli Użytkownik kliknie np. w przycisk „Lubię to”, to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się np. na tablicy na Facebooku. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz prawa Użytkowników w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. 

§ 3 Polityka cookies i dane eksploatacyjne

 1. Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki Użytkownika i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. 
 2. Administrator wykorzystuje pliki cookies „sesyjne” przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wyłączenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki cookies „stałe” przechowywane na urządzeniu końcowym  Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 3. Administrator w ramach Serwisu stosuje następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies – niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, umożliwiają korzystanie z Usług dostępnych w ramach Serwisu, 
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, 
  3. „wydajnościowe”/„analityczne” pliki cookies - wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Serwisu przez Użytkowników,
  4. „funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie Serwisu internetowego do Użytkownika,
  5. „reklamowe” pliki cookies – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 
  6. Administrator oświadcza, iż wykorzystuje zewnętrzne cookies w następujących celach:
   • zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administratorem cookies jest Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii),
   • zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Hotjar (administratorem cookies jest Hotjar Ltd z siedzibą w Malcie),
   • popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
 4. Pliki cookies dostosowują i optymalizują Serwis i jego ofertę dla potrzeb Użytkowników poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Serwisu oraz zapewnienie bezpieczeństwa jego Użytkownikom. 
 5. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowej, takiej jak subskrypcja (zaobserwowanie) profilu społecznościowego. Korzystanie z takiej funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook. 
 6. Użytkownik w każdej chwili za pomocą swojej przeglądarki internetowej może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies.
 7. Zablokowanie możliwości gromadzenia plików cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies na urządzeniu Użytkownika może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi Serwisu.
 8. Użytkownik, który nie chce wykorzystywania plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Do zapoznania się ze szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Więcej informacji na temat cookies dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.  
 9. Administrator może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronie internetowej Serwisu. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności opracowanym przez te podmioty.
 10. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.

§ 4 Prawa i obowiązki Administratora i Użytkowników

 1. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania wybranych bądź wszystkich informacji dotyczących Użytkowników Strony organom władzy publicznej bądź podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie udzielenia informacji na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
 2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udostępnia zebranych danych osobowych podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych, chyba, że zachodzą następujące okoliczności: 
  • Administrator może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, jednak podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Administratora, a wszelkie ich działania podlegają przepisom Polityki Prywatności Strony,
  • Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń.
 3. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje możliwość weryfikacji, modyfikacji, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, jeżeli Użytkownik taką zgodę uprzednio wyraził oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przysługują bez podania przyczyny.
 4. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej oraz na wysyłkę Newslettera mogą być w każdej chwili cofnięte na wniosek Użytkownika złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w linku pojawiającym się w każdym Newsletterze. Niezwłocznie, nie później niż w terminie do 48 godzin od otrzymania oświadczenia o cofnięciu zgody, Administrator usuwa dane Użytkownika z bazy kontaktów, służącej do przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną. W każdej chwili można sprostować dane przekazane w związku z zapisem na Newsletter, zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania Newslettera, a także zażądać przeniesienia danych. 
 5. Użytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora oświadczeń zawartych w interaktywnych formularzach dostępnych na stronie internetowej, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usług.
 6. Użytkownik, poprzez zaakceptowanie oświadczeń nieobowiązkowych zaproponowanych w formularzach, może wyrazić zgodę na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
 7. W celu realizacji swoich praw Użytkownik może w każdym czasie przesłać stosowne oświadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.  
 8. Usunięcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora może skutkować brakiem możliwości realizacji usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub ograniczeniem możliwości korzystania z funkcjonalności Serwis. 
 9. Dane osobowe gromadzone w ramach celów określonych w Polityce Prywatności będą przechowywane przez okres realizacji usług (w tym usług elektronicznych) świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z terminów przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, przepisów prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie (np. do czasu wycofania zgody na wysyłkę Newslettera czy informacji handlowych).

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

 1. Oferta Serwisu będzie w przyszłości ulegać rozszerzeniu. Oznacza to, że Administrator będzie zobowiązany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności. 
 2. Nowe wersje Polityki Prywatności będą się pojawiały na stronie internetowej Serwisu wraz ze stosownym komunikatem.
 3. Każda zmiana Polityki Prywatności będzie obowiązywała od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Serwisu. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez okres jednego miesiąca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności.

W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności Serwisu internetowego, prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 RUIGROK Polityka prywatności